Jak odhalit správné schopnosti a dovednosti, silné a slabé stránky?

Každý z nás má jiné vlohy. Když například vybíráte do svého týmu nové kolegy, jak stanovujete schopnosti, dovednosti a znalosti, které by měl ideální kandidát (nákupčí) mít? Víte, jaké jsou vaše vlastní silné a slabé stránky? A k čemu je vůbec dobré, když je budete znát?

Jakékoliv nákupní oddělení, které chce pracovat maximálně efektivně, se musí skládat z jednotlivců vybavených těmi správnými schopnostmi.

Jak určit, zda členové týmu mají ty správné schopnostidovednosti a znalosti (dále jen schopnosti) či jaké jsou jejich silné a slabé stránky, aby zadaný úkol byl úspěšně realizován?

A pokud je mají nebo jsou v něčem dobří, jak dále rozvíjet potenciál či jak znalosti předávat ostatním?

Při rozvoji potenciálu týmu se nabízejí dvě možnosti. Nepředpokládám, že byste nevěděli, že můžete využít znalostí zkušenějších kolegů nebo se vzdělávat.

Využití vlastních sil

Při využívání znalostí současného personálu se vychází z toho, že každý nákupčí pracuje s určitou skupinou zboží či služeb. Na základě plánu si pak jednotlivý nákupčí, například na období šesti měsíců, vyměňují odpovědnost za dané skupiny a navzájem se učí.

Tato rotace rozšiřuje individuální znalosti a zkušenosti jednotlivců a pro firmu má přínos v tom, že v případě nepřítomnosti či odchodu nákupčího je někdo jiný schopen jej plnohodnotně zastoupit.

Zajištění zastupitelnosti členů týmu je úkol, který musí být promýšlen ne v době jeho vzniku, to již je pozdě, ale s předstihem v dlouhodobém časovém horizontu.

V praxi se provádí rotace na časově omezenou dobu právě za účelem zajištění zastupitelnosti členů týmu. Změna odpovědnosti za skupinu na trvalo je realizována z důvodu přerušení vazeb nákupčích a dodavatelů.

Nečekejte, až někdo ohodnotí vaše dovednosti pětkou!

Přihlaste se na kvalitní a praktické semináře:

Vzdělávání nákupčích

A v čem by měli být nákupní profesionálové vzděláváni?

Odpověď se logicky odvíjí od toho, jaké potřeby má zaměstnavatel, jaké úkoly mají nákupčí plnit a jaké mají individuální schopnosti.

Pojďme se podívat na příklad postupu, jak vytvořit program rozvoje:

 1. Určete, jaké potřeby/cíle firma/oddělení má.
 2. Určete, jaké schopnosti jsou ke splnění úkolů nezbytné.
 3. Proveďte analýzu a určete, které z požadovaných schopností nepatří mezi silné stránky osoby/lidí pověřených realizací úkolu.
 4. Vyberte správné školení, které tyto schopnosti (kvalifikaci) bude rozvíjet.

Řekněme, že jedním z cílů firmy je zvýšení ziskovosti. Toho lze dosáhnout s využitím následujících technik:

 • vyjednáváním,
 • kompetitivním vyjednáváním,
 • standardizací,
 • realizací hodnotové analýzy,
 • sdílením úspor.

Ke splnění cíle s použitím uvedených technik musí být nákupčí vybaven:

 • mít dobré vyjednávací dovednosti,
 • znát různé metody vyjednávání,
 • mít analytické schopnosti,
 • vědět, jak hledat nové dodavatele,
 • jak realizovat výběrové řízení,
 • jak hodnotit dodavatele,
 • jak analyzovat nákupní trh,
 • jak pracovat s rizikem v nákupu,
 • znát různé strategie práce s dodavateli či nakupovaným sortimentem,
 • musí mít dobré komunikační dovednosti,
 • případně být jazykově vybaven.

Nyní je na místě provést analýzu schopností – udělat si představu o profilu nákupčího, který by byl úkolem pověřen.

V prvním sloupci je uvedena potřeba firmy. V prostřední části je nutné vybrat požadované schopnosti pro daný úkol a v pravém pak zhodnotit, zdali s nimi příslušný člověk disponuje.

Potřeba firmy   Dovednosti/schopnosti nutné ke zvládnutí úkolu      Ano/Ne    Dovednosti/schopnosti mající nákupčí      Ano/Ne   
 Zvýšit  ziskovost vyjednávací dovednosti vyjednávací dovednosti
analytické myšlení analytické myšlení
komunikační dovednosti komunikační dovednosti
výběr vhodné strategie výběr vhodné strategie
řízení projektů řízení projektů
počítačová gramotnost počítačová gramotnost
řešení problémů řešení problémů
řízení zásob řízení zásob
týmová spolupráce týmová spolupráce
eAukce – eProcurement eAukce – eProcurement
Time Management Time Management
zákaznická orientace zákaznická orientace
prezentační dovednosti prezentační dovednosti
realizace výběrových řízení realizace výběrových řízení
hodnocení dodavatelů hodnocení dodavatelů
řízení dodavatelů řízení dodavatelů
Risk Management Risk Management
mapování procesů mapování procesů
Benchmarking Benchmarking
obchodní dovednosti obchodní dovednosti
nákupní zkušenosti nákupní zkušenosti
znalosti oboru znalosti oboru
samostatnost samostatnost
odpovědnost odpovědnost
organizační schopnosti organizační schopnosti
iniciativní iniciativní
flexibilní flexibilní
jazykové schopnosti (znalost AJ, NJ, RJ,…) jazykové schopnosti (znalost AJ, NJ, RJ,…)

 

Jestliže k některé z požadovaných dovedností či schopností dopíšete ne, okamžitě víte, v čem se má daný člověk (vy osobně) zdokonalit.

A pokud potřebujete detailnější členění či chcete rozdělit tým dle individuální úrovně, není nic složitého nahradit ano/ne např. školní stupnici 1 až 5.

Budete-li opakovat hodnocení například s ročním odstupem, uvidíte vývoj a časem i trend.

Líbil se vám tento článek? Zmáčkněte tlačítko To se mi líbí a Share. Uděláte mi tím radost.

Jarda Cirkovský

PŘEČTĚTE SI DALŠÍ ČLÁNKY VĚNOVANÉ OBLASTI NÁKUPU