Co je to strategické řízení nákupu? – I. část

Když dostanu otázku „Co je to strategické řízení nákupu?“, zpozorním a trpělivě vysvětluji, že odpověď není tak jednoduchá a že je nejprve dobré rozumět pojmům, jako je poslání, vize, cíle, strategie a strategické řízení. Protože pokud chcete vytvořit opravdu fungující strategicky řízený nákup, pak se bez dobrého pochopení a znalostí výše uvedených pojmů neobejdete.

Co je to strategické řízení?

Začněme od začátku a pojďme si vysvětlit, co znamenají pojmy poslání, vize a strategické řízení. Ze zkušenosti vím, že význam těchto pojmů uniká nejen nákupním juniorům, ale i šéfům nákupních týmů.

Poslání nebo také mise vyjadřuje smysl a účel existence každé organizace. Vyjadřuje představy vlastníků, co bude předmětem podnikání, kdo budou zákazníci, jaké potřeby budou mít a jak je firma bude uspokojovat.

Vize pak popisuje to, kam se chce společnost v určitém časovém horizontu dostat. Vize poskytuje motivaci a kritéria pro tvorbu strategických cílů a směřování společnosti.

Strategické řízení spočívá ve vytyčování strategií a v kontrole jejich realizace za účelem dlouhodobého úspěšného rozvoje firmy. Strategické řízení určuje směr firmy, priority a chování lidí na všech úrovních.

Dlouhodobá prosperita firmy bývá zpravidla vyjádřena čísly v podobě výše obratu a ziskovosti firmy. Pokud mají být tato čísla reálná a smysluplná (SMART), musejí vycházet se systematického shromažďování a analyzování strategicky významných informací.

Úspěšné strategické řízení však nezahrnuje pouze stanovení cílů zajišťujících dlouhodobý úspěšný rozvoj firmy a způsobu jejich realizace, je to také komplexní manažerská disciplína zahrnující mix dovedností spočívajících v plánování, organizování, vedení lidí, kontrole, komunikaci a nakládání s disponibilními zdroji.

V reálné praxi se setkávám s tím, že některé společnosti písemnou podobu strategie nemají. To by až tak nevadilo, protože fungující strategické řízení je důležitější než vlastní dokumenty. Tímto však nechci zpochybnit, že písemná podoba dokumentu má své neoddiskutovatelné přednosti.

Naprosto zásadní však je to, aby všichni pracovníci věděli, jaké jsou cíle společnosti a z nich vyplývající cíle oddělení, ve kterém pracují, aby svým chováním a jednáním přispěli k jejich dosažení.

PŘIHLASTE SE NA SEMINÁŘ, VĚNUJTE MI OSM A PŮL HODINY A JÁ VÁM UŠETŘÍM KLIDNĚ I ROK SAMOSTUDIA.

Strategické řízení je nikdy nekončící činnost

Strategické řízení je kontinuální proces, který zahrnuje aktivity zaměřené na plánování a řízení dlouhodobého růstu, jak bylo uvedeno výše.

Mělo by být realizováno v logicky na sebe navazujících krocích spočívajících ve vymezení poslání firmy, stanovení dlouhodobých cílů, strategické analýzy a formulací strategie či možných variant strategií – cest ke splnění cílů.

Při formulaci strategie či strategií je nezbytně nutné zohlednit disponibilní zdroje a rovněž prostředí, ve kterém působí.

Obrázek číslo 1 – Proces strategického řízení

Koncept strategického řízení

Modelů strategického řízení najdete v odborné literatuře více. Osobně používám mírně upravený myšlenkový koncept strategického řízení dle brněnské vysoké školy BIBS. Ten byl používán ve výuce studijních programů MBA, které probíhaly ve spolupráci s The Nottingham Trent University.

Tento koncept strategického řízení je založen na tříúrovňovém modelu strategického řízení, kde strategie vyšší úrovně je rozpracována na úrovni nižší. Při formulaci strategie se postupuje shora dolů tak, že nadřazená úroveň určuje základní strategické cíle svým podřízeným úrovním.

Ty je rozpracovávají na své úrovni do detailů, čímž je uplatněna zpětná vazba a prověrka reálnosti strategických cílů vytyčovaných vyššími úrovněmi.

Pokud se uspokojivě nedaří rozpracovat určené cíle, pak s reálností cílů vyšší úrovně není něco v pořádku a je potřeba společně hledat řešení.

Strategie je pak obecně chápána jako množina strategických cílů (představ budoucího stavu) a způsobů jejich realizace. Při postupném přenosu strategických cílů do nižších úrovní je uplatňován princip MBO (Management by Objectives) znamenající, že každá úroveň strategického řízení musí při formulaci „svých“ strategických cílů vycházet ze strategických cílů nadřazené vrstvy strategického řízení a snažit se maximálně přispět k jejich naplnění.

Obrázek číslo 2 – Koncept strategického řízení

Hierarchie firemních strategií

Na pomyslném vrcholu soustavy strategií se nachází firemní (korporátní) strategie, která vyjadřuje, v jakém odvětví bude firma působit a jaké má cíle, jak bude řízena, jak získá prostředky na své podnikání.

Patří sem také rozhodnutí o základním směru naplnění vytyčených strategických cílů a volba obchodní strategie. Podle formy konkurenčního boje jsou to dva základní typy strategie – nákladová strategie (cost leadership) a strategie odlišnosti (differentiation).

Na firemní strategii navazuje obchodní strategie. Pro každou SBU (Strategic Business Unit / divizi) je formulována jedna strategie. Ta vyjadřuje základní strategické cíle a cesty vedoucí k jejich dosažení. Obsahové vymezení je zaměřeno na specifikaci cílů pro prvky tzv. rozšířeného marketingového mixu (product, price, place, promotion, people, process, planning).

Horizontální strategie koordinuje vzájemné strategické vztahy jednotek společnosti.

Funkční strategie by na nižší úrovni měla rozpracovávat nadřazenou obchodní strategii a konkretizovat ji v dané specifické oblasti.

Jak souvisí strategické řízení společnosti se strategickým řízením nákupu?

Jedním slovem velmi. Zaprvé, jak je patrné z obrázku číslo 2, funkční strategie nákupu je jednou z funkčních strategií společnosti. Zadruhé, úspěšné řízení firemního nákupu je klíčovým faktorem, který ovlivňuje nebo pomáhá při dosahování firemních cílů a naplnění očekávání klíčových stakeholders (zájmových skupin).

Funkční strategie nákupu by měla vycházet z nadřazené obchodní strategie a ze specifických podmínek společnosti. Měla by podrobněji rozebírat konkrétní činnosti vedoucí k dosažení vyplývajících cílů.

Obsahové vymezení funkční strategie nákupu zachycuje níže uvedený obrázek. Není to ustálené dogma, jedná se o příklad. Vždy je nutno vycházet ze specifických podmínek společnosti a ze situace, ve které se nachází.

Obrázek číslo 3 – Příklad obsahového vymezení funkční strategie nákupu

V úvodu tohoto článku jsem popisoval, že strategicky řídit znamená realizovat logicky na sebe navazující kroky spočívající v uskutečnění analýzy, formulaci strategie, její implementace a kontroly naplnění cílů.

A právě z analýzy by mělo vyplynout, na jaké oblasti pro vás bude důležité se při formulaci strategie zaměřit.

Na obrázku číslo 2 jsou znázorněny dvě SBU, ale zejména v podmínkách menších firem, kdy je problematika nákupu podobná, je smysluplné definovat jednu společnou funkční strategii nákupu a naopak.

Pokračování článku najdete zde. Podrobněji v něm bude vysvětlen obsah funkční strategie nákupu prvních čtyř oblastí.

Líbil se vám tento článek? Klikněte na tlačítko To se mi líbí a Share. Uděláte mi tím radost.

Jarda Cirkovský

PŘEČTĚTE SI DALŠÍ ČLÁNKY