47 nákupních profesionálů se podělilo o své zkušenosti

V čem spočívá přidaná hodnota nákupu pro společnost? Jaké činnosti se v následujících dvanácti měsících chcete nejvíce věnovat? Položil jsem tyto dvě a další otázky nákupním profesionálům a požádal je o sdílení jejich názoru. Podívejte se, jak odpovídali. Možná pro vás budou některé odpovědi překvapující.

Co si představit pod pojmem přidaná hodnota?

Na úvod je důležité se zamyslet nad tím, v čem vlastně přidaná hodnota pro zákazníka a pro firmu (dále jen přidaná hodnota) spočívá.

Bez řádného pochopení této problematiky je obtížné se v ní orientovat, udělat si správný vlastní názor a s odpověďmi kolegů z nákupní branže se ztotožnit nebo mít opačný úsudek.

Akademie produktivity a inovací na svých webových stránkách uvádí:

Zdánlivě nejjednodušší kategorizace činností je ve výrobním procesu.

Mezi činnosti přidávající hodnotu bývají zpravidla zařazeny činnosti bezprostředně související se samotnou montážní operací či obsluhou stroje (linky). Může se tedy jednat o montáž, předmontáž, broušení, obsluhu strojního zařízení apod.

Mezi nepřidanou hodnotu bývá zařazena dokumentace, kontrolní činnosti, přestavby a přípravy, úklid apod. 

Jako plýtvání můžeme označit čekání, pohyb mimo pracoviště, chyby či jiné nestandardní činnosti.

Budeme-li se tedy zabývat přidanou hodnotou výroby, pak bychom měli přidanou hodnotu vnímat jako soubor všech činností, které vedou k fyzické změně struktury, tvaru nebo složení výsledného produktu.

Podíváme-li se na to z pohledu externích zákazníků, pak jsou to aktivity, které mění tvar či vlastnosti produktu a za co je zákazník ochoten zaplatit. A kdy je zákazník ochoten zaplatit? Pokud produkt nebo služba uspokojuje nějakou jeho potřebu nebo řeší problém.

A pokud je řešení jedinečné, je zákazník ochoten zaplatit mnohonásobně vyšší cenu. Jedinečnost zpravidla vzniká již v procesu designu nebo díky inovativním funkcím a unikátnímu řešení, vysoce kvalitními doplňkovými službami či servisem.

Proto si zahraniční společnosti drží činnosti s vyšší přidanou hodnotou a vyčleňují činnosti s nízkou přidanou hodnotou – outsourcující například montážní a distribuční práce.

V jednom ze svých článků jsem se zmiňoval, že nákup by měla zajímat přidaná hodnota z pohledu interního zákazníka, protože fyzicky nemění strukturu, tvar nebo složení výsledného produktu.

A hodnota pro interního zákazníka bude zcela logicky spočívat v míře lidských znalostí a dovedností používaných při uspokojování potřeb interních zákazníků – při realizaci nákupních činností / procesů a jejich inovaci (tj. hodnota, kterou nákup vytváří svým úsilím).

Pro správné vnímání pojmu přidaná hodnota je důležité jednotlivé činnosti rozdělit na tři typy a následně s nimi dle toho pracovat:

 • činnost přidávající přidanou hodnotu (VA) – snažit se o optimalizaci,
 • činnost nepřidávající přidanou hodnotu, ale nutnou (NVA) – snažit se o redukci,
 • čiré plýtvání (WASTE) – cílem by mělo být tyto činnosti zcela eliminovat.

Dva praktické příklady

Pro snazší pochopení si ukážeme dva konkrétní příklady rozdělení činností: a) pro montážního pracovníka a b) na činnosti údržby.

Z pohledu celofiremního, respektive z pohledu zákazníka společnosti, přináší hodnotu pouze montážní pracovník. Zatímco činnost údržby lze označit za proces nepřinášející hodnotu.

Ale podobně jako u nákupu, tak i na činnosti údržby je potřeba hledat přidanou hodnotu z pohledu interního zákazníka.

Rozdělení činností montážního pracovníka:

 • činnosti přidávající přidanou hodnotu (VA) – montáž a předmontáž,
 • činnosti nepřidávající přidanou hodnotu, ale nutné (NVA) – příprava, čekání na linku, čekání na pracovníka, přejezd lůžka, manipulace, přestavba, kontrolní činnost, pracovní rozhovor, dokumentace, úklid
 • plýtvání (WASTE) – pohyb mimo pracoviště, čekání (nečinnost), nestandardní činnosti.

Rozdělení činností pracovníka údržby:

 • činnosti přidávající přidanou hodnotu (VA) – preventivní údržba, zásah ve výrobě, práce na dílně, zásobník práce, příprava na zásah,
 • činnosti nepřidávající přidanou hodnotu, ale nutné (NVA) – zajištění náhradních dílů, hledání a příprava nářadí, přechody, kontrolní činnost, pracovní rozhovor, dokumentace, úklid,
 • plýtvání (WASTE) – pohyb mimo pracoviště, čekání na mechanika, nestandardní činnosti.

Zdroj příkladů: Akademie produktivity a inovací

Vzdělávání, které má smysl >>

Názor nákupních profesionálů

A protože jsem nenašel žádný ustálený názor na téma, v čem spočívá přidaná hodnota nákupu, vytvořil jsem dotazník a požádal nákupní profesionály o vyjádření jejich mínění. A 47 profesionálů se podělilo o své zkušenosti.

S výsledky průzkumu se nyní seznámíme.

Použité metody průzkumu

Pro účely průzkumu jsem využil Google formulář. Žádost o vyplnění a odkaz na formulář vedl z článku „V čem spočívá přidaná hodnota oddělení nákupu?“, který jsem zveřejnil svém blogu.

Formulář obsahoval činnosti, které nákupčí nejčastěji vykonávají, a na respondentech bylo ohodnotit jejich přínos pro interní zákazníky (přínos, který nákup vytváří svým úsilím).

Kdo se průzkumu účastnil

Formulář vyplnilo 47 respondentů, a proto se jedná o ne příliš rozsáhlý průzkum. Především se jednalo o manažery nákupu nebo strategické nákupčí středních a velkých společností z Automotive (8 respondentů) nebo strojírenských společností (7 respondentů). Ostatní obory jsou zastoupeny od pěti až po jednoho účastníka.

Obrázek: Zastávané pozice

Obrázek: Typ společnosti

Obrázek: Obrory podnikání

Výsledky průzkumu

Jak již bylo řečeno, cílem průzkumu bylo zjistit názor nákupních profesionálů na otázku: Co si představujete pod pojmem přidaná hodnota oddělení nákupu?

Respondenti hodnotili přínos činností, které nákupčí nejčastěji vykonávají. Hodnocení přínosu bylo možné provést výběrem jedné ze tří možností: vůbec nesouhlasím (0), asi ano (1) nebo absolutně souhlasím (2).  Shrnutí odpovědí a jejich grafické znázornění je zobrazeno pod konkrétní aktivitou.

1. Zajištění operativních činností (objednávání, příjem a výdej, řešení reklamací, párování faktur…).

2. Detailní znalost nákupního trhu.

3. Hledání a prověření nových potenciálních dodavatelů.

4. Realizace výběrových řízení / výběr dodavatelů.

5. Vyjednávání lepších podmínek.

6. Analyzování nakupovaného sortimentu.

7. Uzavírání smluv s dodavateli.

8. Hodnocení dodavatelů.

9. Řízení vztahů s dodavateli – segmentace, tvorba a realizace strategie.

10. Řízení a plánování zásob.

11. Vytvoření (komoditní) strategie nákupu.

12. Řízení číslování a značení nakupovaného zboží.

13. Vytváření metodiky firemního nákupu.

14. Kontrola dodržování nákupních směrnic.

15. Rozvoj IT podpory nákupu.

16. Vytvoření funkční strategie nákupu.

17. Reporting vedení společnosti.

Priority pro následujících dvanáct měsíců

Poslední otázka v průzkumu zněla: Jaké činnosti se v následujících dvanácti měsících chcete nejvíce věnovat?

Zde jsem požádal účastníky průzkumu, aby vybrali pět z výše uvedených činností a odpovědi napsali do textového pole. Dále jsem je požádal, aby jejich prioritu seřadili od nejvíce důležité po nejméně důležitou činnost.

Sami se můžete přesvědčit, že odpovědi jsou poměrně dost odlišné. Jsou aktivity, které se opakují, ale žádná z činností výrazně nepřevládá. Z toho se dá usuzovat, že manažeři nákupu / nákupní profesionálové reagují na specifické podmínky ve společnostech, pro které pracují, a řeší odlišné problémy.

Přehled odpovědí:

 • Udržovat současný stav – funguje správně a je nastavený s ohledem na budoucí udržitelnost
 • Výdajová analýza, vyjednávání s dodavateli, audity dodavatelů, revize a uzavírání smluv, zefektivnění nákupu
 • Vyjednání lepších podmínek, budování pevných vztahů s dodavateli, řízení a plánování zásob, lepší znalost nákupního trhu
 • Řízení a plánování zásob, řešení neobrátkového zboží, rozvoj neformálních vztahů s dodavateli, vyjednání vylepšení obchodních podmínek u TOP 5 dodavatelů, zvyšování odbornosti školením u dodavatelů
 • Detailní znalost nákupního trhu, vyjednávání lepších podmínek, revize a uzavírání smluv, vytvoření komoditní strategie nákupu, vytvoření funkční strategie nákupu
 • Hodnocení a rozvoj dodavatelů, strategické plánování nákupu, vyhledávání vhodných dodavatelů, organizace výběrových řízení, jednání s dodavateli (o cenách, podmínkách dodávek atd.), revize a uzavírání smluv, optimalizace skladových zásob nakupovaného materiálu a zboží
 • Výdajová analýza, výběr vhodných dodavatelů, výběrové řízení, hodnocení stávajících dodavatelů, reporting vedení firmy
 • Vytváření funkční strategie nákupu, rozvoj dodavatelů, revize a uzavírání smluv, hodnocení dodavatelů, komoditní strategie nákupu
 • Reporting vedení firmy, znalost nákupního trhu, výběr dodavatelů, vyjednávání lepších podmínek, hodnocení dodavatelů
 • Výběrová řízení, analýza nakupovaných komodit, reporting vedení firmy, nastavování strategie nákupu
 • Komoditní strategie nákupu
 • Strategické vizi rozvoje nákupu a jeho přidané hodnoty s ohledem na zjednodušení procesu, zmapovaní „klientské cesty“ a nastavení nového kurzu ve spolupráci s digitalizací
 • Funkční nákupní strategie, výběr dodavatelů, vyjednávání smluvních a cenových podmínek, řízení dodavatelů, reporting úspor a prezentování výsledku nákupu klíčovým interním zákazníkům
 • Zajištění výrobních kapacit u dodavatelů pro nakupované díly, akce pro zlepšení dodavatelské spolehlivosti, hledání úspor, posílení pozice ve vztahu k internímu zákazníkovi, redukce portfolia stávajících dodavatelů
 • Výdajová analýza, vytváření metodiky firemního nákupu, komoditní strategie nákupu, funkční strategie nákupu, řízení a plánování zásob
 • Detailní znalost nákupního trhu, hledání a prověření nových potenciálních dodavatelů, vyjednávání lepších podmínek, komoditní strategie nákupu, realizace výběrových řízení a výběr dodavatelů
 • Vzdělávání v oboru, nastavení strategie, umět ji nastavit, stát se větším odborníkem, dosáhnout lepších podmínek
 • Segmentace dodavatelů, smlouvy, interní procesy
 • Oživení/optimalizace portfolia stávajících dodavatelů, prohloubení znalostí o svěřených komoditách, zlepšení predikce a harmonogramu klíčových nákupních aktivit tendrů/re negociace, optimalizace skupinových synergií, zmapování vhodných řešení pro document management flow
 • Nákupní strategie, budování vztahů s dodavateli, vyhledávání nových dodavatelů a jejich prověřování, dojednávání smluvních podmínek s dodavateli, hodnocení dodavatelů
 • Pochopení, čím mohu interním zákazníkům skutečně pomoci, tj. často víc, než si oni umějí představit (zkrácení dodacích termínů, optimalizace nakupovaného řešení) a omezení rutinních činností
 • Analýza stávajících produktů (tedy možné modifikace a s tím spojené možnosti nových zdrojů) nastavení hledání nových dodavatelů, nastavení strategie se stávajícími dodavateli, u operativy pak IT procesy a externí sourcing
 • Řízení číslování a značení nakupovaného zboží (v návaznosti na současný stav), rozvoj IT podpory, strategie nákupu, řízení vztahů s dodavateli, detailní znalost nákupního trhu
 • Strategie nákupu, řízení, kontrola, reporting, smlouvy
 • Realizace výběrových řízení, vyjednávání lepších podmínek, rozvoj IT podpory, vytváření strategie nákupu, hledání nových dodavatelů
 • Strategie nákupu, vhodné uspořádání nákupních činností ve společnosti, KPI nákupu pro hodnocení výkonnosti, nákupní vyjednávání, výběr vhodných dodavatelů
 • Výběrová řízení, vyhledávání nových dodavatelů a rozvoj vztahů se všemi dodavateli, prezentace a rozvoj nákupní strategie a činnosti nákupu, rozvoj členů nákupu včetně manažera oddělení
 • Vytváření metodiky firemního nákupu, komoditní strategie nákupu, řízení vztahu s dodavateli – segmentace, tvorba a realizace strategie, realizace výběrových řízení / výběr dodavatelů, vyjednávání lepších podmínek

Líbil se vám tento článek? Klikněte na tlačítko To se mi líbí a Share. Uděláte mi tím radost.

Jarda Cirkovský

PŘEČTĚTE SI DALŠÍ ČLÁNKY