VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI BENEFICO S.R.O.
PRO VZDĚLÁVACÍ AKCE A PRODEJ SLUŽEB S NIMI SOUVISEJÍCÍCH

Tyto „Všeobecné obchodní podmínky“ upravují právní vztahy vznikající mezi společností BENEFICO s.r.o., Kostelní Hlavno 154, 294 76 Kostelní Hlavno, IČ 28243757, DIČ CZ28243757 (dále jen „prodávající“) jako pořadatele a prodejce veřejné vzdělávací akce, produktu, kurzu nebo semináře (dále jen „semináře“) a kupujícími či účastníky (dále jen „kupující“) těchto seminářů:

Vyplněním a odesláním závazné objednávky na seminář, účastí na semináři nebo zakoupením vzdělávacího produktu souhlasí kupující s níže uvedenými podmínkami. V případě, že na seminář kupující přihlašuje další osoby, má se za to, že tento souhlas poskytujete kupující i za ně a je k tomu od nich zmocněn.

1. PŘIHLÁŠENÍ NA SEMINÁŘ

Realizací přihlášky přes webové stránky či zasláním na e-mail se kupující závazně přihlašuje na seminář pořádaný prodávajícím v uvedeném termínu a za cenu uvedenou v nabídce. Jiná forma přihlášky než v elektronické podobě nebude ze strany prodávajícího akceptována. Uzávěrka přihlášek je 14 dní před termínem konáním semináře. Možnost přihlášení po tomto termínu je nutné si ověřit prostřednictvím e-mailu. V případě naplnění kapacity semináře budete o této skutečnosti informováni.

2. PŘIJETÍ PŘIHLÁŠKY A JEJÍ POTVRZENÍ

Pokud nebude kupujícímu ze strany prodávajícího 3 dny před konáním semináře sděleno jinak, je jeho přihláška automaticky přijata a to bez dalšího potvrzení. Zpravidla 5 dní před konáním semináře bude na e-mailové adresy přihlášených účastníků/kupujících zaslána informaci o místě konání.

3. UHRAZENÍ ÚČASTNICKÉHO POPLATKU

Účastnický poplatek ve výši stanovené v nabídce semináře je nutné zaplatit nejpozději 14 dní předem a to na účet na účet 219489381/0300 s uvedením variabilního symbolu zálohové faktury.

4. HARMONOGRAM A ORGANIZAČNÍ POKYNY

Seminář, pokud není uvedeno jinak, začíná v 9:00 hod., prezence probíhá od 8:30 hod, předpokládaný konec v cca 16:30. Na semináři není povoleno pořizovat zvukové či obrazové záznamy. Účastnický poplatek zahrnuje účast na semináři a další služby tak, jak jsou uvedeny v nabídce jednotlivých seminářů. Kupující si sám na své vlastní náklady zajištuje dopravu na místo semináře a zpět, včetně všech dalších souvisejících nákladů.

5. PROGRAM SEMINÁŘE

Program semináře a jeho obsahová náplň je uvedena v nabídce jednotlivých seminářů. V případě potřeby nebo zájmu většiny kupujících může lektor obsah pozměnit. Bude-li mít kupující k aktuálnímu obsahu připomínky, může se s nimi obrátit v průběhu semináře na lektora tak, aby na ně mohl ihned reagovat.

6. STORNO PODMÍNKY

Pokud kupující oznámí zrušení své účasti na semináři nejméně 15 pracovních dnů před konáním semináře, bude mu vrácen uhrazený účastnický poplatek v plné výši, případně mu bude na jeho žádost převeden na jiný seminář. Akceptace zrušení účasti na semináři ze strany kupujícího či převedení účastnického poplatku na jiný seminář bude kupujícímu elektronicky potvrzeno. V případě zrušení účasti na některém semináři v rámci zakoupení balíčku několika seminářů bude vrácena alikvotní část celého účastnického poplatku uhrazeného za balíček seminářů. V případě zrušení účasti později než 15 pracovních dnů předem nebude účastnický poplatek vrácen a to ani z části. Za kupujícího se může semináře zúčastnit jiná osoba.

7. ZRUŠENÍ SEMINÁŘE ČI MIMOŘÁDNÉ OKOLNOSTI

Pro případ nízkého počtu přihlášených účastníků si prodávající vyhrazuje právo seminář zrušit či přesunout na jiný termín či místo konání. Dále může být seminář zrušen, přesunut na jiný termín, místo konání nebo provedena změna lektora, a to i v den jeho konání, z důvodů mimořádných okolností jako např. zásah vyšší moci či náhlé onemocnění lektora nebo jeho úraz. O takové skutečnosti budou kupující neprodleně informováni e-mailem nebo telefonicky. Prodávající v případě uvedených okolností nenese žádnou odpovědnost za vznik jakýchkoliv poplatků či nákladů, jež vzniknou účastníkovi v této souvislosti.

8. ODPOVĚDNOST KUPUJÍCÍHO

Pokud jsou součástí semináře fyzické aktivity je účast na těchto aktivitách vždy na vlastní nebezpečí kupujícího. Kupující je odpovědný za škody na zdraví nebo na věcech, která vznikne pořadateli nebo třetím osobám před, během nebo po semináři.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů prodávající, za účelem obchodní komunikace a identifikace pro účely fakturace, zpracovává osobní údaje kupujících. Provedením závazné objednávky vyjadřuje kupující prodávajícímu souhlas s poskytnutím a se zpracováním svých osobních údajů (údajů uvedených v objednávkovém formuláři či objednávce). Na požádání kupujícího prodávající kdykoliv sdělí kupujícímu, zda a jaké konkrétní údaje o něm uchovává. Sdělené údaje budou uchovány a chráněny proti zneužití.  Tento souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoliv odvolán.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 12. 2017.